نوامبر 2017

عکس+ اجرای میز بار + با رنگ گردویی طرح چوب

این عکس و اجرای زیبا از یک سیستم بار هست
طراحی کار بر عهده دفتر طراحی پاسیروس بود
و اجرای اونو دوست خوبم فرهاد حیدری انجام دادند

اشتراک گذاری

عکس، طراحی میز بار + با رنگ گردویی طرح چوب

این عکس و اجرای زیبا از یک سیستم بار هست
طراحی کار بر عهده دفتر طراحی پاسیروس بود
و اجرای اونو دوست خوبم فرهاد حیدری انجام دادند

اشتراک گذاری

عکس، طراحی میز بار + با رنگ کرم طرح چوب

این عکس و اجرای زیبا از یک سیستم بار هست
طراحی کار بر عهده دفتر طراحی پاسیروس بود
و اجرای اونو دوست خوبم فرهاد حیدری انجام دادند

اشتراک گذاری